BAY BUFFET RESTAURANT
Zone 4, Nhon Ly - Cat Tien Beach, Nhon Ly Commune,
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam
+84 56 628 8888
enquiry@flcquynhon.com.vn

Fullname
Email
Tel
Adults
Children:       Children 1m - 1m39 (-50%):   
Date Bữa:   
Discription
Capcha
Chát với BayBuffet X